Статут школи


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ГЛУХІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ.М.І.ЖУЖОМИ

 

(нова редакція)

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад Сумської обласної ради Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми, надалі “Школа”, заснована на комунальнiй формi власностi, що належить до спільної власностi територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якою здійснює Сумська обласна рада через уповноважений нею орган – управління майном Сумської обласної ради, надалі “Уповноважений орган”. Школа перебуває у функціональній підпорядкованості Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, надалі “Орган управління”.

Школа є правонаступником усіх прав і обов’язків комунального закладу Сумської обласної ради – Глухівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім.М.І.Жужоми.

1.2. Юридична адреса Школи: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів,  вул. Жужоми, 8.

1.3. Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок у ГУДКСУ Сумської області, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4. Головними завданнями Школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, почуття відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей й обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, для здобуття освіти понад державний освітній мінімум;
 • створення умов для забезпечення реалізації права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту;
 • створення належних умов для цілодобового режиму роботи;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями й навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей, переважно з сімей, які потребують соціальної допомоги та проживають в сільській місцевості області;
 • оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.5. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальносвітній навчальний заклад, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Школа самостійно приймає рішення й здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України  та власним статутом.

1.7. Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.8. У Школі визначена українська мова навчання й запроваджені допрофільне навчання, філологічний, технологічний, спортивний та природничо-математичний напрями навчання.

1.9. Школа має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Органом управління;
 • визначати варіативну складову робочого навчального плану;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб у вигляді благодійних внесків;
 • залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.10. У Школі створюються й функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба.

1.11. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичними працівниками Школи та міською лікарнею.

1.12. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

У  перспективному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи її розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Школи  затверджується  Органом управління.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Авторські навчальні програми та посібники, що розроблені педагогічними працівниками Школи для використання під час вивчення варіативної складової навчального плану, можуть використовуватися після відповідного рецензування, схвалення науковими радами певного профілю та погодження в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування до Школи проводиться наказом директора на підставі таких документів:

 • направлення відповідного органу управління освітою;
 • рішення комісії з питань захисту прав дитини
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження;
 • особової справи;
 • витягу з історії розвитку дитини (форма 112/о);
 • копії форми 063/о про профілактичні щеплення;
 • довідки дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);
 • довідки про стан матеріального забезпечення сім’ї, про склад сім΄ї.

В окремих випадках (за місцем проживання опікунів, піклувальників, родичів) у Школі можуть утримуватися діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до школи за рішенням органів опіки й піклування та наданням відповідних для цієї категорії дітей документів.

2.6. У Школі можуть навчатися учні за умови, що на відстані 3 кілометрів відсутній інший загальноосвітній навчальний заклад та не організовано підвезення до іншого загальноосвітнього навчального закладу. При потребі для таких учнів можуть створюватися групи продовженого дня.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється на основі особової справи учня, установленого Міністерством освіти і науки України зразка, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та довідки про подальше місце навчання.

2.7. Режим роботи Школи – цілодобовий, погоджується з Органом управління і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.8. За заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, вихованці Школи в період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїздити додому в супроводі дорослих.

2.9. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація Школи може давати дозвіл виховацям, які перебувають на утриманні в Школі, проживати в сім’ях, якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров’ю дітей, та батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в Школі оформляється наказом директора.

2.10. За утримання дітей у Школі з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

2.11. Вихованці Школи відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення Школи забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи.

Вихованці Школи відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом і взуттям.

2.12. Після закінчення Школи вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, яке було в їхньому користуванні під час навчання. За потреби, з урахуванням матеріального становища сім’ї, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу й взуття, що були в користуванні дитини під час навчання.

2.13. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань й закінчується не пізніше 1 липня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, а також відповідає термінам, установленим Міністерством освіти і науки України. Навчальний рік складається з двох семестрів.

2.14. Відволікання учнів від навчальних занять іншими видами діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

2.15. За погодженням з Органом управління, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.16. Тривалість уроків у Школі становить: у 1-х класах 35 хвилин; у 2-4-х класах 40 хвилин; у 5-11 класах 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Органом управління та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи й затверджується директором.

Тижневий режим роботи Школи затверджується в розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

У Школі може проводитися підготовка учнів за індивідуальними навчальними програмами, пошукова та науково-дослідницька робота.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.19. У Школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державна підсумкова атестація.

2.20. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.21. Порядок переведення й випуск учнів Школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності.

2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом ї державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.23. Учням, які закінчили певний ступінь Школи, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні початкової школи – табель успішності;

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.24. За успіхи в навчанні встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення учнів: нагородження Похвальними грамотами, рішенням ради закладу може бути призначена стипендія, матеріальне заохочення за рахунок власних коштів або цільових надходжень від різних установ, благодійних фондів, товариств, асоціацій.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу Школи є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір напрямів, форм навчання, індивідуальних програм, факультативів, курсів за вибором, позашкільних і позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • на участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 • брати участь в обговоренні й внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність;
 • на безпечні й нешкідливі умови навчання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати

загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;
 • виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,  фізичний  та психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних, інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду та звільнення з посади директора Школи здійснює Орган управління. Призначення та звільнення з посади заступників директора та інших педагогічних працівників Школи здійснюється Органом управління за поданням директора. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників Школи здійснюється директором.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного

процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • користуватися оплачуваною відпусткою, передбаченою чинним законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут Школи, правила й режим внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу Школи;
 • настановами й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій, звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну та іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;
 • виконувати накази й розпорядження керівника й органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У Школі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Школи, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.11. За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу школи встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: представлення до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення медалями, значками, грамотами, преміями.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати й бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування в Школі;
 • звертатися до органів державного управління освітою, керівника Школи й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Школи;
 • захищати в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, рідної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в Школі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися статуту Школи, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;
 • дотримуватись етики поведінки та моралі;
 • захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість уживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. Управління Школою

4.1. Управління Школою здійснює ї Уповноважений орган Сумської обласної рада, управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво Школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Школи є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Школи – зборами трудового колективу;
 • учнів Школи – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами;

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

 • від працівників Школи – 30;
 • учнів – 30;
 • батьків і представників громадськості – 30.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Школи, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор Школи, Власник.

Загальні збори:

 • обирають раду Школи, її голову, установлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора й голови ради Школи;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності Школи;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Школи;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада Школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчального процесу;
 • фомування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою;
 • розширення колегіальних форм управління школою;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю,

громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в Школі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Школою з метою

забезпеченя єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, колективу учнів (вихованців) ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4 Рада Школи діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Школи, Власника, а також  не менше ніж двома третинами членів  ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірні питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

4.3.5 Очолює раду Школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Школи, пов¢язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6 Рада Школи:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Школи;
 • затверджує режим роботи Школи;
 • сприяє формуванню мережі класів Школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Школи золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягення в навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної склдадової робочого навчального плану, ураховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє й контролює кошти фонду загального обов¢язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов¢язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Школи;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4 При Школі за рішенням загальних зборів може створюватися й діяти піклувальна рада та учнівський парламент.

4.5 Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання та виховання.

4.5.1 Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов¢язковості повної

загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання та виховання учнів у Школі;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Школи;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов¢язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • усебічне зміцнення зв¢язків між родинами учнів та Школою.

4.5.2 Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Школи шляхом голосування  більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце  обирається інша особа.

 • Піклувальна рада діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає й координує роботу піклувальної ради;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5 Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Школи;
 • залучати додаткові джерела фінансування Школи;
 • уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Школи;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи

школи, з метою сприяння її вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор Школи:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання, виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов¢язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, має право укладати угоди в межах своєї компетенції;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;
 • укладає господарські угоди;
 • за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов¢язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками на загальних зборах, Власником та Органом управління, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Школи й затверджується Органом управління.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Школи.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу,

планування та режиму роботи школи;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про

відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення в навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників Школи.

4.10 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на їх розгляд актуальні питання

навчально-виховного процесу.

4.11 У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. V. Майно Школи

5.1 Майно Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Школи.

Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріально-технічна база Школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного кабінету, ком’ютерних кабінетів, кімнати психологічного розвантаження, їдальні, теплиці, куточка живої природи, стадіону та дитячого спортивного майданчика, приміщення для технічного персоналу та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.2 Майно Школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким  здійснює  Сумська обласна рада через уповноважений нею орган – управління майном Сумської обласної ради й належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, статуту Школи та договору на закріплення майна.

5.3 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинними законодавством. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

5.4 Згідно з довідкою, виданою Глухівським міським Органом управління земельних ресурсів від 10.02.2004 р. № 55/01-21, Школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.5. Школа для проживання вихованців має гуртожиток.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1 Школа є не прибутковою організацією та утримується за рахунок обласного бюджету. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі її кошторису. Кошторис і план асигнувань складається й затверджується відповідно до чинного законодавства.

6.2 Джерелами формування кошторису Школи є:

 • кошти обласного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти за надання платних послуг;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання.

6.3 Школа має право на придбання та аренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов учнів.

6.4. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

6.5. Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1 Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв¢язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2 Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об¢єднаннями інших країн.

 

 

VIII. Контроль за діяльністю Школи

8.1 Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2 Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, державна інспекція навчальних закладів, Власник, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

8.3 Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

8.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов¢язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

 

ІХ. Реорганізація або ліквідація Школи

9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає Власник за поданням Органу управління або за рішенням Господарського суду.

Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадку ліквідації за рішенням Господарського суду, ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Школою.

9.2. У випадку реорганізації права та зобов¢язання Школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.3. У разі ліквідації Школи її активи передаються іншій не прибутковій організації обласної власності.

9.4. Школа вважається ліквідованою з моменту виключення його з державного реєстру.

1 коментар (+add yours?)

 1. Наталья Сергеевна
  Бер 27, 2011 @ 20:09:04

  Спасибо. Много полезной информации.

  Відповідь

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: